• Teede ja tänavate projekteerimine
  • Teeprojektide ekspertiis
  • Liiklkuskorralduse projektide tegemine
  • Liiklusohutuse auditeerimine
  • Katendiarvutused
  • 3D mudelite koostamine ja visualiseerimine

Teede ja tänavate projekteerimine

Teede ja tänavate projekteerimine on projekti liik, mis määrab ehitise tehnilise taseme ja võimaldavad taotleda ja anda vajalikke kooskõlastusi ning tellijal taotleda ja kohalikul omavalitsusel anda ehitusluba.

Projekteerimine on ehitise kavandamisega seotud tegevused, mis täidab soovitud otstarvet, vastab ohutusnõuetele ning nõuab nende nõuete täitmiseks minimaalselt kulutusi.

Hea projekt tagab tellija soovide (nõudmiste) täitmine, funktsionaalne efektiivsus, kulude vähendamine, mõistlik tasakaal ehitusaegsete ja ekspluatatsiooniaegsete kulude vahel, tehnoloogiliselt sobiv lahendus (ehitus, hooldus) ning esteetiliselt sobiv.

Tulemuse tagavad eeltoodud nõuete vahel kompromiss vastavalt kokkuleppele tellijaga ning erinevate valdkondade koostöö (tellija, konsultant, konstruktsioonide projekteerija, eriosade projekteerija, ehitaja).

Teeprojektide ekspertiis

Teeprojektide ekspertiis on ükskõik millisele projekti liigile sooritatud projekti kontroll, mis peab selgitama selle dokumendi vastavuse lähteülesandele, projekteerimistingimustele ja avastama projekteerija poolt tehtud vigu ning hindama teehoiutöö mõju keskkonnale.

Ehitise ekspertiisi käigus kontrollitakse: ehitise vastavust nõuetele; ehitise osade, sealhulgas ehitise kande-, piirde- ja jäigastavate konstruktsioonide ning ehitise tehnosüsteemide vastavust nõuetele; ehitisse püsivalt paigaldatud ehitusmaterjalide ja -toodete vastavust nõuetele; ehitise vastavust detail- või üldplaneeringule; ehitise vastavust projekteerimistingimustele; ehitise vastavust valla või linna ehitusmääruses esitatud tingimustele.

Ekspertarvamuses võib ehitise ekspertiisi tegija teha ettepaneku ehitise muutmiseks või ehitise osa asendamiseks.

Liikluskorralduse projektide tegemine

Liikluskorralduse projektide tegemine on standarditele ja teistele normdokumentidele tuginev tegevus, mille eesmärgiks on tagada sujuv ja ohutu liiklus.

Teetööde tegemiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek. Hooldustööde ja muude liikuva iseloomuga tööde tegemiseks ei ole vaja koostada liikluskorralduse projekti juhul, kui kasutatakse liikluskorralduse näidisskeeme. Liikluskorralduse projekti koostamisel lähtutakse liikluskorralduse näidisskeemidest, mida vajaduse korral sõltuvalt tööde iseloomust ja kohalikest oludest kohandatakse, sealjuures kinni pidades kehtestatud normdokumentide nõuetest ja määruse erisustest.

Liiklusohutuse auditeerimine

Liiklusohutuse auditeerimine – on tee või tee koosseisu kuuluva rajatise (tee) projekti projekteerimisandmete sõltumatu üksikasjalik süstemaatiline ja tehniline kontrollimine eri etappidel vastava tegevusloaga isiku (audiitor) poolt tee kavandamisest kuni selle kasutuselevõtmiseni.

Ohutuse auditeerimise eesmärgiks on selgitada välja potentsiaalsed tee- ja liiklusohutusega seotud probleemid kõigi teekasutajate jaoks, minimeerida teede puudulikust projekteerimisest põhjustatud liiklusavariide ohtu ja raskusastet, minimeerida heastavate meetmete vajadust, vähendada projekti elutsükli kulusid, parandada kõigi projekteerimises osalejate teadlikkust ohutuse projekteerimise praktikast.

Liiklusohutuse auditeerimised (LOA) tööprojekti staadiumis enne ehitustööde algust. Projektist otsitakse välja ja tehakse väljakirjutusi igasuguste ohutusega seotud lahenduste kohta. See on ametlik protsess, mille teostab soovitatavalt sõltumatu audiitor.

Liiklusohutuse kontrollimine (LOK) on olemasoleva tee kohapealne ülevaatamine teel sõites ja kõndides selleks, et veenduda mitmesuguste lahenduste vastavuses teeohutusnõuetele ja töötada mõlema jaoks välja juhendid.

Katendiarvutused

Katend on muldele rajatud tarind, mis tavaliselt sisaldab niihästi sideainega seotud kui ka sidumata materjale. Katendi konstruktsioon peab sedavõrd vastama teda mõjutavale liiklusele ja keskkonnatingimustele, et oleks välditud struktuuri moonutavate kahjustuste mõju.

Katendiarvutus on vajalik selleks, et tagada mingi aluse peale ehitatava teekonstruktsiooni paksus ja jäikus sellisena, et see jagaks liiklusest tuleneva koormuse nii, et aluses olevad materjalid suudavad seda taluda.

3D mudelite koostamine ja visualiseerimine

Visualiseerimine räägib projektist paljugi juba enne ehitustööde algust ja kindlustab sel moel ettevõtmiste kordaminekut.

Visualiseerimise eesmärgiks on kujutleda erinevaid töö- ja eelprojekte mitmekülgselt. Kujutlemist kasutatakse projekti teostusel ja esitlemisel abivahendina, kaasaarvatud võimaliku abivahendina ehitushangete konkurssidel.